Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на: Задание за изработване на ПУП – ПРЗ съгласно чл.110, ал. 1, т.1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ, ПУП – план за преструктуриране на жилищни комплекси съгласно чл. 110, ал. 4 от ЗУТ за част от територията на местности „Горубляне 2“ и НПЗ „Изток“ подзона „Горубляне“ и местност „Горубляне 3“ и ПУП – Изменение на уличната регулация на част от ул. „Михаил Греков“, район „Младост“ на СО

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл.  4, ал. 2, т. 2.6 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и във връзка с писмо вх. № РМЛ18-ДР00-21-[8]/19.07.2018/20.05.2019г. от НАГ при Столична община е издадена Заповед № РМЛ19-РД09-184/22.05.2019г. на Кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Задание за изработване на ПУП – ПРЗ съгласно чл.110, ал. 1, т.1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ, ПУП – план за преструктуриране на жилищни комплекси съгласно чл. 110, ал. 4 от ЗУТ за част от територията на местности „Горубляне 2“ и НПЗ „Изток“ подзона „Горубляне“ и местност „Горубляне 3“ и ПУП – Изменение на уличната регулация на част от ул. „Михаил Греков“, район „Младост“ на СО

Представянето на заданието за изработване на ПУП ще се състои на 29.05.2019г. от 18.30 часа в Народно читалище “Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. Горубляне, ул. “Самоковско шосе“ № 53

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 07.06.2019г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@so-mladost.com.

Заключителната дискусия ще се проведе на 12.06.2019г. от 18.30ч. в Народно читалище “Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. Горубляне,  ул. “Самоковско шосе“ № 53

Заповедта и заданието за изработване на ПУП са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1. Заданието за изработване на ПУП ще бъде публикувана най-малко 7 дни преди датата на представянето на инернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

Заповед

Задание ПУП

ПротоколПредставяне2

Протокол ОО Горубляне 2 и 3

10:54 | 22.05.19 | Обществени обсъждания