Заповеди

Обществено обсъждане на: Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток” – район „Младост” в границите на зоната за градски паркове и градини, определена с ОУП на СО приет с Решение № 960/2009г. на МС

ЗАПОВЕД РМЛ17-РД09-291/23.11.2017г.

На основание чл. 46, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 12 от ЗУЗСО и чл.10, ал. 3 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, раздел III от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания в Столична община и постъпило в СО-район “Младост” писмо с вх. № РМЛ17-ТП00-2-[1]/25.04.2017г. от НАГ при Столична община

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе обществено обсъждане на: Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток” – район „Младост” в границите на зоната за градски паркове и градини, определена с ОУП на СО, приет с Решение № 960/2009г. на МС.

Разработката обхваща значителна неурегулирана досега територия, предвидена за градски парк с разнообразни функционални активности в непосредствено съседство с гъсто населени жилищни квартали в административните граници на район „Младост”. Възложител на заданието е Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община.

I. Графичните материали към предпроектните проучвания да се изложат на таблото за обявления на първи етаж, в сградата на районната администрация, на адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1, на официалния уеб сайт на Столична община – район „Младост”, както и на официалната страница на https://www.facebook.com/mladost.sofia.municipality/.

II. Представянето на заданието за проектиране да се състои на 11.01.2018г. от 18.30 часа в Народно читалище „Младост 1971”,  с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1” /до кооперативния пазар/.

Документи:

  1. Заповед РМЛ17-РД09-291/23.11.2017г.
  2. Предложение за функционално зониране и основни паркови дейности
  3. Предложение за композиция на главната алейна мрежа и дейности по зони
  4. Опорен план М 1:2000
  5. Челен лист на задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк “Изток” – район “Младост”
  6. Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк “Изток” – район “Младост”
  7. Протокол обществено обсъждане
  8. Представяне – аудио запис (mp3)
  9. Обществено обсъждане – аудио запис (mp3)

 

 

17:09 | 04.12.17 | Заповеди