Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на „Преработен проект за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и приети с протокол No ЕС-ПО-11 от 16.08.2022 г., т. 1, експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ на част от м. Горубляне 2, район „Младост“ СО.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че е издадена Заповед № РМЛ22-РД09-765/15.11.2022г. на Кмета на район „Младост“ СО, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на „Преработен проект за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и приети с протокол No ЕС-ПО-11 от 16.08.2022 г., т. 1, експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ на част от м. Горубляне 2, район „Младост“ СО.

Представянето на проекта ще се проведе на 23.11.2022г. от 17:30 часа, онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп за участие ще бъде възможен посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1afab6a814ac4664bdf9df1df307ba1a

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 07.12.2022г. включително, в деловодството на район „Младост“ СО или по електронна поща на office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 14.12.2022г. от 17.30ч. онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп за участие ще бъде възможен посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m0334d1ea7068845eebaa62b0438cc6c6

 

Проектът може да бъде разгледан на следния електронен адрес:

 

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/319

 

Проектът е изложен и на информационното табло в сградата на район „Младост“ СО.