Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на Проект за изменение на действащия ПУП – ИПРЗ за УПИ II-“за общежития на завод „Софийско пиво”, УПИ III-„за кафе, електронни игри, ОФ клуб и трафопост”, УПИ IV-“за озеленяване и спорт” и УПИ V-“за индивидуално общ. жилищно строителство”, кв. 4 , м. „Горубляне 2”

На основание чл. 46, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 22, ал. 4 от ЗУТ, § 3 от ПР на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017г., раздел III от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания в Столична община, приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007г.(отм.) и постъпило в СО-район “Младост” писмо с вх. № РМЛ16-ГР94-111-[3]/15/05.10.2017г. от НАГ при Столична община

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе обществено обсъждане на Проект за изменение на действащия подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ II-“за общежития на завод „Софийско пиво”, УПИ III-„за кафе, електронни игри, ОФ клуб и трафопост”, УПИ IV-“за озеленяване и спорт” и УПИ V-“за индивидуално общ. жилищно строителство”, кв. 4 , м. „Горубляне 2”, като се създават нови УПИ II-“за общежития на завод „Софийско пиво”, УПИ III-„за кафе, електронни игри, общ.обслужване и трафопост”, УПИ IV-“за озеленяване и спорт”, УПИ V-“за индивидуално общ. жилищно строителство”, УПИ VIII-6035-“за жилищно и общественообслужващо строителство”, УПИ IX-5913-“за жилищно стр.”, УПИ Х-5912-“за жилищно стр.”, УПИ XI-5910,5911-“за жилищно стр.”, УПИ XII-5907,5914-“за жилищно стр.”, УПИ XIII-5908-“за жилищно стр.” и УПИ XIV-5907 “за жилищно стр.”, кв. 4 , м. „Горубляне 2” , р-н „Младост”, гр. София.

В терена, предмет на проекта попадат бл. 4, бл. 5, бл. 6, бл. 7, бл. 43, бл. 44 и бл. 45, ж.к. „Експериментален”, кв. „Горубляне”, р-н „Младост”, гр. София.

I. Проектът да се изложи на таблото за обявления на първи етаж, в сградата на районната администрация на адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1, на официалния уеб сайт на Столична община – район „Младост” и на официалната страница на https://www.facebook.com/mladost.sofia.municipality/.

II. Представянето на проекта да се състои на 25.04.2018г. от 18.30 часа в Народно читалище “Васил Левски” – с адрес: гр. София, кв. Горубляне, бул. “Самоковско шосе” № 53.
В представянето на проекта да участват следните длъжностни лица от Столична община – район „Младост”: арх. Румен Русев – зам.кмет, арх. Стефан Стефанов – главен архитект, арх. Росица Семова – началник отдел „УТК“ и инж. Марияна Недялкова – главен експерт в отдел „УТК”. Модератор на представянето – Елка Кънева, началник отдел „РКТД“.

III. След представянето на проекта писмени становища могат да се депозират в срок до 09.05.2018г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@so-mladost.com.
Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти.
Становища постъпили след 09.05.2018г. няма да бъдат разглеждани.

IV. Определям инж. Марияна Недялкова – главен експерт в отдел „УТК” и инж. Радостина Харизанова – главен експерт в отдел УТК, в СО-район „Младост”, да дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, стая № 205 и стая 214, в приемно време – вторник от 1330 часа до 1630 часа и четвъртък от 1000 часа до 1200часа.

V. Постъпилите в горепосочения срок становища да бъдат систематизирани от комисия, назначена от Кмета на СО-район „Младост”, с отделна заповед, която да изготви обобщаващ доклад.

VI. Обществената дискусия да се проведе на 16.05.2018г. от 18:30 часа в Народно читалище “Васил Левски” – с адрес: гр. София, кв. Горубляне, бул. “Самоковско шосе” № 53, на която да се представи обобщаващият доклад на комисията по чл.16, ал.3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществено обсъждане.
Обществената дискусия да се води под ръководството на арх. Румен Русев – зам.кмет на СО – район „Младост”, като в нея да вземат участие и следните длъжностни лица – служители на СО – район „Младост” : Арх. Стефан Стефанов – главен архитект на Столична община – район „Младост”, арх. Росица Семова – началник отдел „УТК” и инж. Марияна Недялкова – главен експерт в отдел „УТК”. Модератор на дискусията – Елка Кънева, началник отдел „РКТД“.

По време на провеждане на дискусията да се води подробен протокол от инж. Радостина Харизанова – главен експерт в отдел УТК и арх. Красимира Костадинова – младши експерт в отдел „УТК“, който се прилага към документацията на образуваната преписка.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществява арх. Румен Русев – Зам.кмет на СО – район „Младост” .

Настоящата заповед да се оповести на определените за това места в сградата на район „Младост“, на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия – предмет на плана, да се публикува в официалния уеб сайт на Столична община, в официалния уеб сайт на Столична община – район „Младост“, в една национална електронна медия, в един национален всекидневник и в един местен вестник и във всички районни общински администрации на Столична община.

Заповедта да се оповести и на управителите на етажната собственост на бл. 4, бл. 5, бл. 6, бл. 7, бл. 43, бл. 44 и бл. 45, ж.к. „Експериментален”, кв. „Горубляне”, р-н „Младост”, гр. София.

Събитието във Фейсбук: fb.com/events/1850172781712801

Документи:

  1. Заповед РМЛ18-РД09-77/12.04.2018г.
  2. Обяснителна записка
  3. Схема минимални отстояния по Наредба 7
  4. Изменение плана за застрояване
  5. Изменение плана за регулация

 

14:37 | 16.04.18 | Обществени обсъждания