Заповеди

Обществено обсъждане на проект за изменение на план за регулация и застрояване

С номер РД-06-40/19.02.2014г., на основание чл. 22, ал. 4 и чл. 121, ал. 1 от Закона за устройство на територията; чл. 3, ал. 1, т. 5 и чл. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания, приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007г. на СОС, Н А Р Е Ж Д А М, Да се проведе процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на план за регулация и застрояване за УПИ V769 “за жилищно строителство” и УПИ ХХІІ5990,5995,5996 “за жилищно строителство” кв. 13Г м. “Младост-1” по плана на гр. София.

Цялата заповед можете да видите в прикачения файл.

16:37 | 21.04.14 | Заповеди