Новини

Обществено обсъждане на Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че  е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-574/25.11.2021г. на Кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 08.12.2021г.от 17,30 часа, чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m24544b1e1c2024464200b624002e8d0f

който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 07.12.2021г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 23.12.2021г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 12.01.2022г. от 17.30ч., чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc9af4c5b93cedc9474543ba4c6eb0dbf

който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 11.01.2022г.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1.

 

Проектът ще бъде изложен на информационните табла, разположени на ул. „Свето Преображение“ срещу сградата на район „Младост“ СО и пред Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. “Горубляне” ул. „Самоковско шосе“ № 53 и най-малко 7 дни преди датата на представяне ще се публикуа на интернет страниците на Направление “Архитектура и градоустройство”, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Младост“ СО.

Линк към текстови и графични материали на проекта: https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/296

СТАНОВИЩА