Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура: част „ВиК“, част „Канализация“, част Електроснабдяване“ и част „Топлофикация“

ЗАПОВЕД

№ РМЛ18-РД09-382 /26.11.2018г.

 

На основание на чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, § 3 от ПР на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017г. на СОС, раздел ІІІ от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания, приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007г. на СОС (отм.) и писмо с вх. №към РМЛ17-ВК08-388-[3]/14.03.2017/13.11.2018г. от НАГ при Столична община.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

Да се проведе процедура по обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура: част „ВиК“, част „Канализация“, част Електроснабдяване“ и част „Топлофикация“ в граници: нови квартали 1в, 1а, 1б, 1д и 1г, източната граница на ПИ с идентификатор 68134.4083.6097, южната граница на кв. 1г, ул. „Анна Ахматова“ при о.т. 110д до о.т. 40а, прилежаща на кв. 1в-нов м. „Младост 1А – разширение“ и м. „БАН VII – VIIIкм. – II етап“.

  1. Проектът да се изложи във фоайето на сградата на районната администрация на адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1 и на официалния уеб сайт на Столична община – район „Младост“.
  2. Представянето на проекта ще се състои на 06.12.2018г. от 18.00 часа в Народно читалище „Младост 1971“ с адрес: гр. София, ж.к. “Младост-1” (до кооперативния пазар)

В представянето на проекта да участват следните длъжностни лица от Столична община – район „Младост“: арх. Румен Русев – ВрИД кмет на район „Младост“ на СО, арх. Стефан Стефанов – главен архитект, арх. Росица Семова – началник на отдел “УТК“ и инж. Радостина Харизанова – главен експерт в отдел „УТК“. Модератор на представянето – Кристина Георгиева – старши специалист в отдел „ФСДЧР“

III. След представянето на проекта писмени становища могат да се депозират в срок до 10.01.2019г., включително в деловодството на район „Младост“ на СО или по електронна поща на office@so-mladost.com.

Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

Становища, постъпили след 10.01.2019г. няма да бъдат разглеждани.

  1. Определям арх. Росица Семова и инж. Радостина Харизанова да дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата в район “Младост”, стая 210 и стая 214 в приемно време – вторник от 1330ч. до 1630ч. и четвъртък от 10 до 12ч..
  2. Постъпилите в горепосочения срок становища да бъдат систематизирани от комисия, назначена от Кмета на СО-район „Младост“ с отделна заповед, която да изготви обобщаващ доклад.
  3. Обществената дискусия ще се проведе на 17.01.2019г. от 18.00ч. в Народно читалище „Младост 1971“, на която да се представи обобщаващия доклад на комисията по чл. 16, ал. 3 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществено обсъждане.

Обществената дискусия да се води под ръководството на арх. Стефан Стефанов – главен архитект на район „Младост“ на СО, като в нея да вземат участие и следните длъжностни лица, служители на район „Младост“ на СО: арх. Росица Семова – началник отдел „УТК, инж. Радостина Харизанова – главен експерт в отдел „УТК“. Модератор на дискусията – Красимира Георгиева – старши специалист в отдел „ФСДЧ“

По време на дискусията да се води подробен протокол от инж. Радостина Харизанова – главен експерт в отдел „УТК“ и арх. Красимира Костадинова – старши експерт в „УТК“, който се прилага към документацията на образуваната преписка.

Контрол по настоящата заповед възлагам на арх. Стефан Стефанов – Главен архитект на район “Младост” на СО.

 

Настоящата заповед да се оповести на определените за това места в сградата на район „Младост“ на СО, на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия  – предмет на плана, да се публикува на в официалния уеб сайт на Столична община, в официалния уеб сайт на Столична община – район „Младост“, в една национална електронна медия, в един национален всекидневник, един местен вестник и  на всички район на Столична община.

 

 

арх. РУМЕН РУСЕВ

ВрИД КМЕТ НА РАЙОН „МЛАДОСТ“

/съгласно Решение №318/31.05.2018г. на СОС /

     

ZAPISKA 2etap

https://mladost.bg/wp-content/uploads/2018/11/1070805scan22112018.pdf

https://mladost.bg/wp-content/uploads/2018/11/1070955scan22112018.pdf

доклад обществено обсъждане

доклад 2

Протокол от обществено обсъждане 17-01-2019

 

 

 

 

10:41 | 27.11.18 | Обществени обсъждания