Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на Проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ V-119, 120, 602 за „жс, пг и тп“ и нов УПИ VI-119,120,602 за „жс, пг и тп“ /ПИ 68134.4089.119, ПИ 68134.4089.120, ПИ 68134.4089.602/, кв. 29, м. „Младост 4“, район „Младост“ СО.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ; чл. 4, ал. 1, т. 3 и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена Заповед № РМЛ23-РД09-403/28.07.2023г. на Кмета на район „Младост“ СО, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ V-119, 120, 602 за „жс, пг и тп“ и нов УПИ VI-119,120,602 за „жс, пг и тп“ /ПИ 68134.4089.119, ПИ 68134.4089.120, ПИ 68134.4089.602/, кв. 29, м. „Младост 4“, район „Младост“ СО.
Представянето на проекта ще се проведе на 17.08.2023г. от 17:30 часа, в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX.
Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m3d9868ea951ce0e470d57c18e4f90d99
Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 28.08.2023г. включително, в деловодството на район „Младост“ СО или по електронна поща на office@mladost.bg.
Заключителната дискусия да се проведе на 31.08.2023г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX.
Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mfbe9078490c31d5668de051777c163ad
Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на район „Младост“ СО, адрес: гр. София, ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1.
Проектът ще бъде изложен на информационното табло в сградата на район „Младост“ СО и най-малко 7 дни преди датата на представяне ще се публикуа на интернет страниците на Направление “Архитектура и градоустройство”, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Младост“ СО.