Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за кв.57 – създаване на нови квартали 57, 57А и 57Б; отреждане на нови: УПИ I-“за озеленяване“ в кв. 57, УПИ I-“за озеленяване“ в кв. 57А и УПИ I-“за техническа инфраструктура“ в кв. 57Б, м.“кв. Горубляне“.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и във връзка с писмо вх. № КъмРМЛ17-ГР00-185-[5]/05.12.2018г. от НАГ при Столична община е издадена Заповед № РМЛ18-РД09-423/19.12.2018г. на Кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за кв.57 – създаване на нови квартали 57, 57А и 57Б; отреждане на нови: УПИ I-“за озеленяване“ в кв.57, УПИ I-“за озеленяване“ в кв.57А и УПИ I-“за техническа инфраструктура“ в кв.57Б, м.“кв.Горубляне“.

Представянето на проекта ще се състои на 10.01.2019г. от 18.00 часа в Народно читалище „Младост 1971”,  с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1” /до кооперативния пазар/.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 24.01.2019г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@so-mladost.com.

Заключителната дискусия ще се проведе на 31.01.2019г. от 18:00 часа в Народно читалище „Младост 1971”,  с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1” /до кооперативния пазар/.

Заповедта и проекта са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1. Проектът ще бъде публикуван най-малко 7 дни преди датата на представянето на инернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

Обяснителна записка

Проект

 

 

 

15:10 | 19.12.18 | Обществени обсъждания