Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на м.“Цариградско шосе – Караулката“: заличаване на кв.1 и изменение на УПИ ХХ-2569,2572,9574 – „За хотел, търговски, административен и обслужващ комплекс, жилища и ТП“, за създаване на нова пешеходна алея, нов УПИ ХХ-2569 – „За ЖС, обсл. обекти и ТП“ в нов кв.1а, нов УПИ XXIII-„За озеленяване и техническа инфраструктура“ в нов кв.1, и изменение на улици от О.Т.406 до О.Т.408 и от О.Т.27а – О.Т.27 – О.Т.28.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община във връзка с чл. 4,  ал. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания /НРНПОО/, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет,  във връзка с писмо на НАГ с изх.№САГ18-ГР00-533/11/ от 09.05.2019г. е издадена заповед № РМЛ19-РД09-191/27.05.2019г. на Кмета на район „Младост“ на СО, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: ПУП – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на м.“Цариградско шосе – Караулката“: заличаване на кв.1 и изменение на УПИ ХХ-2569,2572,9574 – „За хотел, търговски, административен и обслужващ комплекс, жилища и ТП“, за създаване на нова пешеходна алея, нов УПИ ХХ-2569 – „За ЖС, обсл. обекти и ТП“ в нов кв.1а, нов УПИ XXIII„За озеленяване и техническа инфраструктура“ в нов кв.1, и изменение на улици от О.Т.406 до О.Т.408 и от О.Т.27а – О.Т.27 – О.Т.28.

Представянето на проекта ще се състои на 05.06.2019г. от 17,00 часа в сградата на  СО район „Искър“, ул.“Кр.Пастухов“ №18, зала 301.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 17.06.2019г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@so-mladost.com.

Заключителната дискусия ще се проведе на 24.06.2019г. от 17,00 часа в сградата на СО район „Искър“, ул.“Кр.Пастухов“ №18, зала 301.

Заповедта и проектът на ПУП – ИПРЗ са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1. Проектът ще бъде публикуван най-малко 7 дни преди датата на представянето на инернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

ЗаповедООПубликуване

Обяснителна записка

ЧЕРТЕЖ1

ЧЕРТЕЖ2

16:52 | 27.05.19 | Обществени обсъждания