Обществени обсъждания

Обществено обсъждане 30.09-13.10.2021г. Обща и подробна схема за разполагане на спортни съоръжения на открито в м."Младост 3"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-380/17.09.2021г. на Кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Обща и подробна схема за поставяне на спортни съоръжения на открито в УПИ II-„за озеленяване и ТП“, кв.3Б, м.“Младост 3“ по плана на гр.София, съгласно чл.56,ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.3 от ЗУЗСО.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на мотивираното предложение ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 30.09.2021г.от 17,30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf79ed0271d9e6570df87c628be663485

който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 29.09.2021г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 06.10.2021г.включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 13.10.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=md17c8617763c2fbf84e494e47237719b

който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 11.10.2021г.

Заповедта и схемата са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул.“Свето Преображение” №1. Мотивираното предложение ще бъде публикувано най-малко 7 дни преди датата на представянето на  интернет страниците на Столична община – район „Младост“, Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

 

 

11:54 | 17.09.21 | Обществени обсъждания