Инвестиционни предложения

Обява – допълнение към инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), София ТехПарк“ АД, гр. София,ул. Тинтява№86, ет.З,
Съобщава на засегнатото население, че има Допълнение към инвестиционно предложение за:
Сграда: Лаборатории и офиси“, представляваща част от инвестиционен проект за „Научно – технологичен парк“ одобрен с издадено Решение № СО-09-ПР/2014 на директора на РИОСВ — София, с което е постановил да не се извършва екологична оценка със съответните мотиви за това.
В хода на разработване на проектната документация за Обект „Лаборатории и офиси“,част от инвестиционен проект „Научно- технологичен парк“, намиращ се в кв.10 местност „НПЗ Изток, местност „Къро“, район Младост, СО, станаха известни параметрите на инсталациите, необходими за функционирането на сградата. Тези инсталации включват:
2.1. Площадка за разполагане на метанови бутилки извън сградата.
2.2. Компресорен блок за подаване на въздух с високо налягане за лабораторни нужди.
2.3. Съоръжения за пречистване и неутрализиране на химичните процеси в отпадни води от лабораториите преди вливането им в битовата канализационна мрежа.
За контакти: : Симеон Христов, гр. София, ул. Тинтява №86, ет.З, 0889 900 624
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

15:48 | 20.04.14 | Инвестиционни предложения