• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Инвестиционни предложения

Обява до заинтересованата общественост за инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на сграда за обществено обслужване на бул. „Ал. Малинов””

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ИНТЕРЛИИЗ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Младост”, бул.”Цариградско шосе” №135, ЕИК 831257890, представлявано от Атанас Христов Ботев

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Топлозахранване и абонатна станция на сграда за обществено обслужване на бул. „Ал. Малинов””

Местоположение: за УПИ VI – 2573, кв. 35 по плана на гр.София, м. „Младост 1”, СО Район “Младост”.

Лице за контакти: Марина Грозданова Телефон: 0888 150 982 e-mail: marina@mmv.eu.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org и в р-н „Младост” СО, „Младост“ 3, ул. „Св. Преображение“ №1

Вижте целия документ: Обява до заинтересованата общественост

17:08 | 26.10.17 | Инвестиционни предложения