• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от МАЯ АТАНАСОВА ТОМОВА прокурист на МБАЛ „Св. Панталеймон-София”АД ЕИК: 130539054; седалище и адрес София, ж.к.Младост-З; бул:Ал.Малинов”6З

 

СЪОБЩАВАM


на засегнатото население, че имам инвестиционно предложение
Процедура по одобряване на ПУП— ИПР за обединяване на УПИ III за КОО и УПИ IV 2612 кв.15; м. Младост-З“ в нов УПИ ХI 37,7874,• кв.11 с отреждане за Медицинско Обслужване, район „Младост“ бул. „Ал.Малинов“ 63, гр. София. С настоящия ПУП — ИПР се предвижда обединяване на двата ПИ с идентификатори 68134.4089.37 и 68134.4089.874, собственост на МБАЛ”Св. Панталеймон-София”АД в УПИ IX 37,874 като в бъдеще се планира разширяване и надстрояване с един етаж на съществуващото здравни заведение с параметри на надстройката – ЗП — 300,00 м2 (трети етаж) и РЗП на пристройката 2000 м2 и подземен / полуподземен етаж — 850 м2. Обектът по етажи ще съдържа-: – подземен/полуподземен етаж — обслужващи помещения, складове и лаборатория ЗП — 900 м2 – – първи етаж [партер/ — регистратура за пациенти, аптека и лекарски кабинети ЗП — 450,00 м2, – втори, трети и терасовиден етажи — лекарски кабинети, операционен блок, стационар 25 легла с обща ЗП — 1550,00 м2

За контакти: Мая Томова – бул„Ал.Малинов”6З, тел.:02/97400; арх. Васил Комитов — ул. „Сердика”25, тел:983 10 19; 0889 435 863 (пълномощник)
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. ”Цар Борис III” N2 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.goverment.bg

19:29 | 29.03.16 | Инвестиционни предложения