• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от арх. Пламен Младенов Мирянов – Председател на СД на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД, седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. ”Неофит Рилски” №46, ЕИК 175155346

/име на възложителя — физическо лице/наименование на юридическото лице/


Лице за контакти: Елеонора Радева, gsm 0888 820 819

СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
Проект за изграждане на Гараж в УПИ III – 371, 372 за инженерна, инфраструктура и паркинг, кв. 16, към „ Многофункционална сграда с апартаменти, ателиета, магазини, офиси и подземни гаражи”, находяща се в – 371, 372, 373, 6205, 6317 за обществено обслужване, кв. 16, местност ”ж.к. Младост 1 ”. район ”Младост ” — СО
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
Лице за контакти: Елеонора Радева, gsm 0888 820 819

/лице, адрес, телефон/


Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. ”Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg


Приложение: Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

10:00 | 31.03.16 | Инвестиционни предложения