• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл, 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда / Наредба за ОВОС, Д.В. бр. 25/2003 г., изменения и допълнения/

 

”ОФИС ЦЕНТЪР МЛАДОСТ 2” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” N211, вх. В, ет. З, ап. 11, ЕИК 130846345, представлявано от Управителя Виктор Георгиев Сергиев

 

/наименование на физическо или юридическо лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Преустройство и смяна на предназначение на офис и склад в Заведение за бързо хранене”
Местоположение: УПИ XXV111-3148, кв.З по плана на гр.София, м. ”Парк Въртопо — Младост 1”, СО Район ”Младост”

[наименование и кратка характеристика на обекта/

 

Лице за контакти:

 

Марина Грозданова
email:marina@mmv.eu.com

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. ”Цар Борис 111” М 136, ет.10, e-mail: riosv@riew-sofia.org Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

10:09 | 14.04.16 | Инвестиционни предложения