Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от „СОРАВИЯ БИЗНЕС ЦЕНТЪР“ ЕООД с Адрес на управление: гр София ПК 1172, р-н Изгрев, ж.к. Дианабад, бл.зо, вх. Б, ет.4, ап. 24, №16,
с Адрес за кореспонденция: гр. София 1527, бул. ‘Княз Дондуков” №87, ет.З E-mail acr@abv.bg Телефони за връзка 02/ 942 6092 ,GSM: 0888707224

/наименование на физическото лице или юридическото лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
Изграждане на обект: „Апартмент хотел, офиси, жилищно строителство , подземен гараж и трафопост” — УПИ Vlll 1430,1297, кв.8, м.НПЗ “Изток”, м. Къро, р-н Младост.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
ЗА КОНТАКТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ: Пълномощник: Красимира Кралева, бул.” Княз Дондуков” №87, GSM-0888707224

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. ”Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg и в районната община


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. З от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

12:32 | 09.05.16 | Инвестиционни предложения