Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ВЛАДИСЛАВ КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ, в качеството си на член на Съвета на директорите на „РОКОН-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ” АД, вписано в Агенция по вписванията, Търговски регистър с ЕЖ: 121117171, със седалище и адрес на управление: гр.София, район р-н Студентски, ж.к.Витоша, ул.„21-ви ВЕК”, №56А,

/наименование на физическото лице или юридическото лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
„ Три свободно разположени жилищни сгради с височина до 15м, с магазини и подземни гаражи. Изграждането ще се извърши на три етапа, находящи се в гр. София, м. „Младост 2”, УПИ XVII-48,49,51,52 кв. 13В, с административен адрес: район Младост.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
Лице за контакти Татяна Георгиева, гр. София, ул. ”Ф.Ж.Кюри ”, №15, бл. З, ет. 7, ап.1З тел: 0893 666 277

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. ”Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. З от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

12:35 | 09.05.16 | Инвестиционни предложения