• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
1. Мария Златева Петрова, ЕГН 5405055654, лк. N2642303094, издадена на 14. 04.2011г. от МВР-Пловдив, с постоянен адрес в гр. Пловдив , ж.к. Тракия, бл. 49, вх. Б, ап. 15 2. Пенчо Маринов Петров ЕГН 5103214740 л.к. N2 641449914 издадена на 18.11.2010г. от МВР-Пловдив, с постоянен адрес в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл 49, вх. Б, ал. 15
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на Общежитие на работещи, съгласно виза за проектиране, издадена на 04.11.2015г от Главния архитект на район Младост. Местоположение: гр. София, м. «Младост1» , кв.б, УПИ имот с идентификатор 68134.4082.6353. Сградата ще е с площ до 40% от площта на имота, който е 423 м2, сградата ще се използва за общежитие и няма да има вредни отделяния.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Иван Антониев Тонев, гр. София, ж.к. Изток, бул. Самоков, бл. 47, вх.д, ет.5, ал. 14. Тел: 0889435 903

/лице, адрес, телефон/


Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. ”Цар Борис III” N2 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riewsofia.government.bg
Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. З от Наредбата за ОВОС

15:34 | 07.03.16 | Инвестиционни предложения