• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от „Атриум-1“ ООД, ЕИК 131024580

/наименование на физическото/юридическото лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА


За инвестиционно намерение за изграждане на жилищна сграда с подземен гараж в УПИ IV-441, кв. 6, м. „Младост 4“, гр. София

За контакти: Дима Владимирова, Сара Атанасова; тел. 02/44-04-780 или 0898 384 248

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. ”Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. З от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

13:22 | 16.08.16 | Инвестиционни предложения