Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Тобо Младост” ООД, ЕИК 202533052 с пълномощник Васил Стоянов гр.София, 1421, бул.”Черни връх” N 20„ Гаражите под вх.А, Офис на„Тобо Проект” ООД и Тобо Младост” ООД, Телефон, факс и ел. поща (email) 0887 603 650

/наименование на физическото/юридическото лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА


на засегнатото население че има инвестиционно предложение за Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда ” Местоположение: м.”Младост lA”, ПИ 68134.4083.74З/УПИ ХХ-1979, СОРайон „Младост”, гр.София

За контакти: Васил Стоянов гр.София, 1421, бул.”Черни връх” N 20, Гаражите под вх.А, Офис на„Тобо Проект” ООД и Тобо Младост” ООД, Телефон 0887603650

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. ”Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. З от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

13:24 | 16.08.16 | Инвестиционни предложения