• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от Йорданка Асенова Фандъкова – Кмет, гр. София 1000, ул. „Московска“ № 33, ЕИК 000 696 327

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: „Улица по северната граница на УПИ I в кв. 10, м. „НПЗ Изток”, м. „Къро” и реконструкция на ул. „Йордан Венедиков”. находящ се в гр. София, район „Младост“ – СО.

С проекта се предвижда изграждане на ул. „ Северна ”, граничеща с УПИ I в кв. 10. м. НПЗ Изток, м. „Къро”, която осъществява връзка с ул. „Проф. Петър Мутафчиев” чрез ново кръгово кръстовище. Проектът предвижда и реконструкция на ул. „Ген. Йордан Венедиков”, която граничи с УПИ I в кв. 10 и имоти, предназначени за жилищно строителство. Дължините на работните участъци са 980 м — ул. „Северна” и 467 м — ул. „Ген. Йордан Венедиков”. Връзката и с бул. „Проф. Асен Йорданов” се осъществява чрез новопроектирани рампи, свързващи я със съществуваща рампа, излизаща на булеварда. Новите еднопосочни рампи за слизане и качване са с широчини по 4,50 м, а двупосочната рампа е 6,00 м. Съществуващата рампа е 6,00 м, но в участъка между новите рампи се стеснява на 4,50 м.

Вижте цялата обява: Обява до заинтересованите лица и общественост от Столична община

15:58 | 29.06.17 | Инвестиционни предложения