Съобщения

Обява до заинтересованите лица и общественост за “Преустройство на съществуваща базова станция № 1512” от Теленор

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), „Теленор България” ЕАД, ЕИК 130460283, гр. София, район „Младост”-СО, ж.к. „Младост 4“, Бизнес Парк София, сграда № 6, СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща базова станция № 1512”

Местонахождение: на покрив на сграда, с идентификатор 68134.4094.923.1, с адрес ул. “182” №32, район Младост, гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София -1618 бул. „Цар Борис III“ 136 , ет. 10 – пк.332 или на e-mail: riosv@riew-sofia.org

Документ: Обява

 

11:15 | 12.02.18 | Съобщения