• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Еко България“ЕАД, гр.София, район „Изгрев“, ул.“Лъчезар Станчев“ 3, ет.9, ЕИК 130948987 с пълномощник Васил Стоянов
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС С БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗОСТАНЦИЯ ЕКО 1917 В ПИС ИДЕНТИФИКАТОР 68134.40134.905, УПИ XV-585,905, КВ.1, НПЗ“ИЗТОК“, М.“КЪРО“, Р-Н“МЛАДОСТ“, ГР.СОФИЯ

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти Васил Стоянов гр.София, 1421, бул.”Черни връх“ N 20„

Гаражите под вх.А, Офис на„Тобо Проджект” ООД , Тел. 0887603650

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Оригинален документ: Обява

17:10 | 19.06.18 | Инвестиционни предложения