• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и дол.)

от “Кайен“ ООД, ЕИК131209159, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул. “Драган Цанков“ №5

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес ( адрес за кореспонденция): гр. София, район Изгрев, ул „Николай Хайтов“ № 34, ет. 1, 1172.

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0877 51 08 75

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Николай Красимиров Николаев и Салех Салим Асил

Лице за контакти: Бранимира Иванова

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на:

ПРОМЯНА ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ ЗА ОБЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ТРАФОПОСТ. РАЗПОЛОЖЕНА В УПИ I- 4952, КВ. 11. М. БУЛ. ..ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ – 7-11 КМ:. РАЙОН МЛАДОСТ. СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Кратка информация:

Инвестиционното намерение, за което има издадено и влязло в сила разрешение за строеж, предвижда изграждането на многофункционална сграда с подземни гаражи.

Променените инвестиционни намерения предвиждат следните промени:

  • Добавяме още един остъклен еркер по североизточната фасада;
  • Понижаване на покривната плоча по контура на покрива;
  • Промяна в местоположение на покривни бордове.

Транспортен достъп: Достъпът до обекта ще се осъществява посредством вход/изход, разположен от към улица от североизточната страна на имота – локал на бул. “Цариградско шосе“, както и директен изход от подземно ниво на сградата към локално платно на бул. “Цариградско шосе“.

Отопление: Предвижда се отопляване с климатични инсталации на директно изпарение, тритръбни – за максимална гъвкавост и ефективност при работа. Ще се предвидят всички мерки за постигане на висока енергийна ефективност.

Електрозахранване: Електрозахранването на сградата ще се обезпечи от съществуващи в близост до имота електропроводни линии (НН и СрН).
Водоснабдяване» Водоснабдяването на обекта за питейнобитови нужди ще се осъществи от съществуващ водопровод, чрез използване на съществуващо СВО.
Канализация» Отпадно-битовите води ще се заустват в съществуващ битов канал.

Не се предвижда използване на взрив.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Бракишра Иванова, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ № 34, ет. 1, тел: 0877 82 87 44

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III, № 135, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

СО-район „Младост“, ж.к „Младост“ 3, ул “Св.Преображение“ № 1, e-mail: office@miadost.bg в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на обявяване

1.  Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС (в един екземпляр на хартиен и в два екземпляра на електронен носител);
2. Част Б – за инвестиционни предложения (в съответствие с изискванията на чл.Ю, ап.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми , проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони (ПМС №201/2007 г. ДВ бр.73/2007 г.);

Оригинален документ: Файл

10:40 | 27.06.18 | Инвестиционни предложения