• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Д И Л ДИЕЛ“ ООД

/име на възложителя – физическо лице/наименование на юридическото лице/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Преработка по чл. 154 от ЗУТ на административна сграда за обслужване с к.к. +26.00м с ПГ и трафопост (М+6ет.), с магазини и офиси в УГ1И 1-6235,6236 “за общ. обслужване и ПГ”, кв. 9А, м. “Младост -1”, СО р-н “Младост”, гр. София /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Лице за контакти /име, телефон/: Милена Султина, тел. 0879 388 647
Ирина Стефанова, тел. 0889 431 256

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Оригинален документ: Файл

17:49 | 10.07.18 | Инвестиционни предложения