• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„АРТЕКС ИЖЕНЕРИНГ“ АД, с адрес: гр. София, СО-район „Средец“, ул.
„Неофит Рилски“ № 46, вписано в Търговския регистър при Агенция по
вписванията с ЕИК 175155346, представлявано от арх. Пламен Мирянов
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Смяна на предназначението на съществуващата свободностояща ФАБРИЧНА СГРАДА – ВРЕМЕННА ЧИСТА СТАЯ в ЦЕХ ЗА СТУДЕНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ, разположена в ПИ с идентификатор по КККР 68134.4081.148, в УПИ I-за офис-сграда, магазини и подземни гаражи, квЛА, м. „Цариградско шосе 7ми-11 км“, СО-район „Младост“, гр. София, /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: урб. В. Иванова – 0888018525

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Оригинален документ: Файл

16:12 | 19.07.18 | Инвестиционни предложения