• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ВОКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК 175347891, със седалище и адрес на управление в гр. София, район “Сердика”, ул. „Тимок” 4, с Управител Бойко Ангелов Калчунков, в качеството си на пълномнощник на Радинка Петкова Натова, Георги Петров Натов, Светослав Александров Атанасов и Маргарита

Димитрова Атанасова

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩА ФУНКЦИЯ И

ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ“

Местоположение: УПИ VI-322, „за общ. обсл.“кв. 23, по плана на гр. София, м. „Младост 1″, СО Район “Младост”

Лице за контакти: Марина Грозданова Телефон: 0888 150 982 e-mail: marina@,mmv.eu.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org и в Район „Младост”

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Оригинален документ: Файл

16:15 | 19.07.18 | Инвестиционни предложения