• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ЮРЕКС-СОФИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр.София, ул.”Якобица” № 13, ЕИК: 203557540, представлявано от
управителя си Юри Георгиев Миленков
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда” Местоположение:УПИ XI-2566, кв. 5г, м. „бул. Ал. Малинов – Младост 1А”, гр. София

За точка на присъединяване е посочен съществуващ топлопровод 2ф114,3/200 по ул. „Кръстьо Раковски”. Новия топлопровод е е диаметър 2ф60,3/125, взет паралелно от главното трасе. Трасето се започва от т.1. Топлопроводът ще се изгради безканално е предварително изолирани безшевни тръби е алармен кабел в конструкцията.Отклонението за захранваната сграда с диаметър 2ф60,3/125 ще влезе в сутерена на сградата в помещението на абонатна станция на кота. Отклонението ще се вземе перпендикулярно на главното стебло. На отклонението ще се изгради шахта за спирателна арматура с отводняване и обезвъздушаване Ш1.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти Юри Георгиев Миленков, гр.София, ул.”Якобица” № 13,

тел.0896699527

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Оригинален документ: Файл

8:46 | 20.07.18 | Инвестиционни предложения