Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„СОФИЯ ОФИС СЕНТЪР-2“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.”Даскал Стоян Попандреев” №28, ЕИК 204333239, представлявано от Управителя Христо Георгиев Чепишев

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„ОФИС СГРАДА С КОМПЛЕКСНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, ШОУРУМИ, ОФИСИ, КАНТИНА, ДВЕ НИВА ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ТРАФОПОСТ“  Местоположение: УПИ Х-1110, кв.1, м.” Цари градско шосе – Караулката”, гр. София, СО Район “Младост”

Лице за контакти: Марина Грозданови
Телефон: 0888 150 982
e-mail: marina@mmv.eu.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org и в Район „Младост”

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Оригинален документ: Файл

14:24 | 02.08.18 | Инвестиционни предложения