• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и обществени служби

ОБЯВА
до заинтересованите лица и обществени служби

 

На основание чл, 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда / Наредба за ОВОС, Д.В. бр. 25ПО03 г., изменения и допълнения /:

1. “МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, ЕИК 131468980, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш” №1,представлявано от Хорст Пертъл;

 

2.“ТЕЛЕНОР БЬЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 130460283, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост” – 4, Бизнес парк София, сграда б , с изпълнителен директор Стайн-Ерик Велан;

 

4. „БТК“ ЕАД, ЕИК 8231642181, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №115 И, с изпълнителен директор Атанас Добрев; чрез пълномощник Каню Христов Канев, управител на фирма „Телеконтрол 99“ ЕООД;

 

[наименование на физическо или юридическо лице, адрес/

p align=”center”>СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

ОБЕКТ: Разпределена антенна система за Софийски Метрополитен

 

ПОДОБЕКТИ:

 

 

  • ЛОТ 1: Метростанция ”Г.М. Димитров”
  • ЛОТ 2: Метростанция ”Ал. Малинов” — Метростанция ”Бизнес парк”
  • ЛОТ З: Метростанция „Дружба” — Метростанция „Искърско шосе”
  • ЛОТ 5: Метростанция П-12
  • ЛОТ 6: Метростанция „Летище — София”

 

 

/цел на изграждането/

 

Изграждането на разпределената антенна система за „Софийски Метрополитен“ се състои в монтирането на антени, ретрансалтори и оптични кабели, чрез които ще осигурят предаване и приемане на оптични и радиочестотни сигнали в новите метростанции.

 

[наименование и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти:

 

име: Каню Христов Канев ; телефон: 0878-327-473

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. ”Цар Борис 111” М 136, ет.10, e-mail: riew-sofia6)riew-sofa.povernment.bg

 

15:39 | 09.03.16 | Инвестиционни предложения