• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

“БТК” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул.
“Цариградско шосе” № 115 И, ЕИК: 831642181,

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

изграждането на Приемо предавателна станция за глас и/или данни SF5982- част от националната мрежа на “БТК” ЕАД за безжична комуникация VIVACOM.

Местоположение: сграда с идентификатор 68134.4090.488.2 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, нула, точка, четири, осем, осем, точка, две/. Жилищна сграда – многофамилна, бр. етажи 8. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/06.03.2009г. на изп. дир. на АГКК, заповед на изменение на КККР № КД-14-22-284/15.10.2010г. на началник на СГКК София, сграда в режим на етажна собственост, находяща се на адрес: гр. гр. София, СО, район „Младост”, ж.к. “Младост 4″, бул”Александър Малинов”, бл. 601 вх.1, GPS: 42°37’45.12″, 023°22Т9.18″

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Стефан Денчев 087881 1437, stdenchev@gmail.com , гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 131, ет. 7, офис 724, пощенска кутия №15

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Оригинален документ: Файл

 

13:29 | 06.08.18 | Инвестиционни предложения