• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, ЕИК 131350366, със
седалище и адрес на управление гр. София 1113, Район „Изгрев“ул.
„Николай Хайтов“№За, представлявано от Николай Христов Скарлатов

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„ВИСОКА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА С
ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,
ТРАФОПОСТ, ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР И ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ“

Местоположение: УПИ 1-9506.9528.9528;9492,9456,9520,9521,5021,522,5023.9494, КВ. 10,М.
„НПЗ Изток – Къро“, СО – Район „Младост“, ПИ с идент. №68134.4081.9548

Лице за контакти: Марина Грозданова Телефон: 0888 150 982 e-mail: marina@mmv.eu.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис Ш” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org и в район „Младост”

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Оригинален документ: Файл

 

13:34 | 06.08.18 | Инвестиционни предложения