Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2006г.)

„БОЛКЪН БИЗНЕС ЦЕНТЪР” АД, ЕИК 205138690

Седалище и адрес на управление: град София, ПК 1202, ул. “Поп Богомил “№ 6, an 1

ет 3

/наименование па физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване” . Кладенецът ще бъде разположен в ПИ с идентификатор 68134.4081.986 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. София р-н Младост , собственост на “Болкън Бизнес” АД. В районът няма учредени Санитарно-охранителни зони по смисъла на Наредба №3 от 16.10.2000 г.

Бъдещият сондаж ще попадне в тяло Порови води в Неоген-Кватернера- Софийска долина с код BG1G000000NQ033.

Проектния тръбен кладенец ще има дълбочина 80 m (±10 m). Необходимите водни количества ще са до 25.92м3/ден.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Симеон Пенев и Теодор Георгиев тел. . 0887 618 670

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – гр. София-1618, бул. “Цар Борис Ш” № 136, ет 10 , e-mail: riosv@riew-pleven.org и в Район „Младост“ Приложение:

1. Информация по чл.4 ал.З от Наредбата за ОВОС

Оригинален документ: Файл

 

12:01 | 20.08.18 | Инвестиционни предложения