• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява до заинтересованите лица и обществени служби

ОБЯВА
до заинтересованите лица и обществени служби


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)/:

”ЮРЕКС-СОФИЯ” ЕООД,
гр.София, р-н „Лозенец” СО, ул. „Якорубица” 13

 

/наименование на физическото или юридическото лице/

 

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за


Жилищна сфрада с магазини, кафе-аперитив и подземни гаражи – в поземлен имот с идентификатор 68134.4083.761, /стар УПИ XI-2566/, кв. 5г, м. „бул. Александър Малинов – Младост 1-А”, гр. София.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Таня Ангелова, тел, 0895509051, гр. София, ул. „Джеймс Баучер” 91

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail:riosv@.riew-sofa.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

15:46 | 22.03.16 | Инвестиционни предложения