• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ”ВРАЧЕВ 2” ЕООД, с Управител Пламен Георгиев Врачев тел. за контакт: Пламен Георгиев Врачев ,GSM 0888/225-588, гр.София , ж.к. Младост 1А, бл. 531, Партер,офис 1, район Младост-СО ЕИК:831927744

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя — физическо лице/

 

СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение
за изграждане на обект: :”СГРАДА „НАТУРА“ НА ПЕТ ЕТАЖА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, С АТЕЛИЕТА, АПАРТАМЕНТИ, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ с външно топлопроводно отклонение и външно ел. захранване с кабели н . н. – ПИ 68134.4083.108 [УПИ IV-1821, 1856, кв, 1, м. „I-71”/, Ж.К. “Младост 1 район Младост, гр.София
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. ”Цар Борис III” N2 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. З от Наредбата за ОВОС

16:10 | 22.03.16 | Инвестиционни предложения