Обяви за работа

Конкнурс за длъжността: Главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”,с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ20РД09-270/12.10.2020 г. на Кмет на район „Младост

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

  1. За длъжността: Главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”
  2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

– образователно-квалификационна степен: магистър;

– професионална област – социални, стопански и правни науки

– професионален опит: три години и/или IV младши ранг;

                  – специфични изисквания: специалност право и юридическа правоспособност.

  1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Длъжността „Главен юрисконсулт“ е свързана с осигуряване на правно обслужване, включително процесуално представителство на район „Младост“, разработване на проекти на вътрешни правила, свързани с дейността на отдел „ПОЧР“, изготвяне на проекти на решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, изготвяне на справки и отчети по ЗДОИ, изготвяне на правни становища, заповеди и други административни актове, анализи, доклади, писма, свързани с дейността на районната администрация.

  1.   Начин за протичане на конкурса:

– тест;

– интервю.

 

  1. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1 от На-редбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители;

5.2. Декларации от кандидата, че:

–  е пълнолетен български гражданин;

–  не е поставен под запрещение;

– не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

– не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалифика-ционна степен.

              5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

    5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

  1. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1 Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;

6.2 Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

  1. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или

други съобщения във връзка с конкурса:

  • информационно табло в административната сграда;

–   електронна страница на район”Младост”.

  1. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 610 лв.

 

 

                              ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

                              КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

 

                           Арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ

 

12:31 | 14.10.20 | Обяви за работа