Обяви за работа

Обява за длъжността: „Началник отдел“ в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“

ОБЯВА


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „
МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ21РД09-104/29.03.2021 г. на кмета на район „Младост

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

  1. За длъжността: „Началник отдел“ в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ в администрацията на СО район „Младост“:
  2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

– Образователна степен: бакалавър;

                  – Професионална квалификация – право;

– Професионален опит: четири години и/или III младши ранг;

                  – Придобита юридическа правоспособност.

  1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Правилно и законосъобразно прилагане на нормативните актове и законосъобразност при вземане на решения.

Ръководство, планиране, организиране и контролиране на дейност в отдел“Правно обслужване и човешки ресурси”

Осъществяване на правна помощ и даване на правни съвети на секретаря и кмета на СО Район „Младост“, за които са нужни задълбочени и специфични познания в областта на правото и законодателството на РБ;

Осъществяване на контрол за законосъобразност на официалните документи издавани от кмета на СО Район „Младост“;

Управление на човешките ресурси в отдела.

  1. Начин за протичане на конкурса:

– тест;

– интервю.

  1.   Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от На-редбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

    5.2. Декларации от кандидата, че:

–  е пълнолетен български гражданин;

–  не е поставен под запрещение;

–  не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъп-ление от общ характер;

– не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.

     5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

 5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъж-ността.

  1. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1. Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;

6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

  1. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
  • информационно табло в административната сграда;

–   електронна страница на район”Младост”.

  1.   Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 650,00 лв. 

                Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

                                              

                              ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

                              КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

 

арх.СТЕФАН СТЕФАНОВ

9:38 | 30.03.21 | Обяви за работа