Обяви за работа

Обява за длъжността: "Старши експерт" в отдел "Правно обслужване и човешки ресурси"

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ23РД09-495/14.08.2023 г. на кмета на район „Младост

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

  1. За длъжността: „Старши експерт“ в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”
  2.     Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

– образователно-квалификационна степен: бакалавър;

– професионална област: социални, стопански и правни науки;

– професионален опит: една година и/или V младши ранг;

Конкурсът ще се проведе чрез:

  • тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
  • интервю.
  1. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

– Изготвя документи и организира процедурите свързани с трудовите и служебни правоотношения в район “Младост” .

– Разработва и предлага за одобрение поименни и длъжностни щатни разписания по основния щат и допълнителните дейности в района.

– Изготвя документите по сключване, промяна и прекратяване на трудовите и служебни правоотношения в съответствие с трудовото законодателство и заповедите на ръководителя.

– Организира дейността по подбора на нови служители за всички длъжности в района и следи за минималните изисквания за заемане на съответните длъжности.

– Участва в организирането и провеждането на конкурси за държавни служители в администрацията.

Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал “Горубляне”, ж.к. “Полигона” и 2 основни промишлени зони – научно-производствена зона „Изток“ и научно-производствена зона „Горубляне“.

         Минимален размер на основна работна заплата за длъжността: 780 лв.

  1.  4. Документи за участие в конкурсната процедура:

4.1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от На-редбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители;

4.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС.

4.3. Копия от документи за придобита образователно-квалифика-ционна степен.

              4.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

 

  1. 5. Адрес и електронна поща за подаване на документите:

Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.. Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата на имейл: office@mladost.bg;

Краен срок за подаване на документи: четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

  1. 6. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или

други съобщения във връзка с конкурса:

–   електронна страница на район”Младост”.

       

  ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”: арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ

 

 

                                          СПИСЪК

на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:  СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“     в СО-район “Младост”

                  

1.     Габриела Валериева Георгиева 

2.     Милен Кирилов Илиев    

3.     Радослав Йовчев Колев  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                         /Л. Гелков/