• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Инвестиционни предложения

Обява за изграждане на “Двуетажна сграда с шоурум и офиси” за търговия в ж.к. Младост 2

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

РАДИ МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ, гр. София, ж.к. Дървеница, бл. 45, вх. В, ет. 6, ап. 82 СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на “Двуетажна сграда с шоурум и офиси” в УПИ III-129, за търговия, кв. 12, м. ж.к. Младост 2, р-н Младост, гр. София, на основание влязъл в сила ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение на СОС № 549/29.07.2009 год. и Решение на СОС № 168/27.03.2014 год. и Виза за проектиране № УТ-02-9400-35/09.10.2015 год., издадена от Главния архитект на р-н Младост.

За контакти: арх. Румяна Георгиева Виячева,

гр. София, ул. Николай Коперник 36, ет. 1, ап. 2, тел. 0897 366 026;

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Вижте целия документ: Обява “Двуетажна сграда, шоурум и офиси”

17:16 | 12.09.17 | Инвестиционни предложения