• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява за инвестиционно предложение за „Външно топлозахранване и абонатна станция на Бизнес Парк София, Сграда 15” УПИ I – 542, кв.24, м. „Младост 4”, гр. София, комплекс “Бизнес Парк София”

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

’’БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост-4”, Бизнес парк София No 1, Сграда 1, вх. А, ет. 4, ЕИК 121891804, представлявано от Управителя Христо Ясенов Москов

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Външно топлозахранване и абонатна станция на Бизнес Парк София, Сграда 15” УПИ I – 542, кв.24, м. „Младост 4”, гр. София, комплекс “Бизнес Парк София”.

Лице за контакти: Марина Грозданова Телефон: 0888 150 982 e-mail: marina@mmv.eu.com
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org и в р-н „Младост” СО, „Младост“ 3, ул. „Св. Преображение“ №1

Документи: Обява

14:51 | 14.05.18 | Инвестиционни предложения