О Б Я В А

На основание Заповед № СОА22-РД09-1299/ 29.07.2022 г. на Кмета на Столична община е открита процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2022 г.

Краен срок за получаване на проектните предложения – до 17,00ч. на 01.09.2022г. в деловодството на район „Младост“.

Краен срок за подаване на заявления за предварително проучване на територията за кандидатстване /за издаване на удостоверения и скици на терените/ и удостоверяване на актуалност за кандидатите Етажна собственост и ЮЛНЦ -до 17. 00 часа на 25. 08. 22г.

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столична община: www.sofia.bg в темата „Околна среда – Програми и проекти”.

Очаква се до 08. 08. 22 г., на сайта на Столична община да бъде публикуван допълнително списък с цени на материали за оборудване за доставка по Програмата.

Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция  „Зелена система”  на  СО, тел.:  02 904 14 28, 02 904 14 23  и на e-mail: zelena_sofia@sofia.bg

Длъжностни лица от район „Младост“, които ще дават указания, насоки и информация по програмата:

инж. Елица Петрова-гл. експерт в отдел „Екология“-02/ 90 67 683, моб. тел. 0887002756;

Гинка Баева-гл. специалист в отдел „Екология“-02/ 9067682, моб. тел. 0885218245.