• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява за промяна в инвестиционно намерение за реконструкция на съществуваща бензиностанция

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г„ изм. и доп.)

„Тобо Проект” ЕООД, ЕИК 130272683, гр.София, ул.“Нишава“ N 99, пълномощник на НИС „Петрол“ЕООД, ЕИК 201703950, гр.София, бул.“Н.Вапцаров“ N 51А

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има промяна в инвестиционно предложение с издадено писмо изх. № 26-00-6159/02.07.2013г.от РИОСВ София за: Реконструкция на съществуваща бензиностанция с АГСС и търговско обслужваща сграда с монтаж на нова колонка за светли горива и подмяна на колонка за светли горива с комбинирана колонка за светли горива и газ в в УПИ VII-429, кв. 6, м. НПЗ „Изток“-м.Къро, гр.София

Вижте цялата обява: Обявя за промяна в инвестиционно предложение

16:37 | 21.07.17 | Инвестиционни предложения