Търгове и конкурси

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински нежилищен имот-частна общинска собственост

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО-район „Младост“, на основание чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС /НУРПТК/,  в изпълнение на Решение № 156/18.03.2021 г.  на СОС и Заповед №  С0А21-РД98-27/12.04.2021г. на Кмета на Столична община, провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.4083.143.1.117, с площ 158,06 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 68134.4083.143.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4083.143 по КККР и попадащ в УПИ I-143, за „КЖС“, кв.7, м. „Младост 1А“ по действащия план за регулация, с административен адрес гр. София, ж.к „Младост 1А”, бл.508, вх.2, ет.1, за който имот е съставен АЧОС №2410/17.01.2019 г.

Специфично конкурсно условие – за „заведение за обществено хранене“.

Начална конкурсна месечна наемна цена1 218,00 (хиляда двеста и осемнадесет) лв. без ДДС

Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лв. с ДДС.

Гаранция за участие: началната конкурсна месечна наемна цена за имота-1 218,00 (хиляда двеста и осемнадесет) лева без ДДС

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: административната сграда на СО-район „Младост“, с адрес: гр. София, ж.к. Младост-3, ул. „Свето Преображение“ №1,  партерен етаж, Център за административно обслужване.

Срок за закупуване на конкурсна документация – от 13.05.2021г. до 07.06.2021г. /вкл./,  всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Срок за подаване на оферти- от 13.05.2021г. до 14.06.2021г.  /вкл./, от 08.30 ч. до 17.00 ч..

Предложенията ще се разглеждат в закрито заседание на 15.06.2021г. в 11.00ч. в заседателната зала на СО-район „Младост” – етаж 3, ст.302.

Адрес и телефон на организатора: гр.София, ж.к. „Младост-3“, ул. „Свето Преображение“ №1; Борис Момчилов тел.: 02/9067 620, Любомир Гелков: тел 02/9067 616 e-mail: office@mladost.bg

8:30 | 13.05.21 | Търгове и конкурси