Търгове и конкурси

Обява за публично оповестен конкурс

На основание чл.7, ал.2, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.113, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорт, чл.28, ал.1-3, чл.29 и чл.30 от наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти, във връзка с чл.31, ал.2, във връзка с чл.32 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси, предмет на настоящия конкурс е процедура за провеждане на публично оповестен конкурс върху следния недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, район “Младост” с АПОСТ № 2153/27.11.2015г. Имотът попада в УПИ І- “за спорт и озеленяване”, кв.39. местност “Горубляне” – спортен обект футболен стадион.