СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ24РД09-148/11.03.2024 г. на Кмета на район „Младост

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността: главен експерт в отдел “Устройство на територията и кадастър”:

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

  • Образователно-квалификационна степен – бакалавър;
  • Професионална област – архитектура, строителство и геодезия;
  • Професионален опит – 2 години и/или IV младши ранг;

 

Конкурсът ще се проведе чрез:

  • тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
  • интервю.

 

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

                 Законосъобразно издаване на документи по устройството на територията и изграждане на благоприятна и естетизирана околна среда в интерес на обществото.

Проверява съответствието на строежите с издадените строителни книжа и установява прилагането на ПУП по отношение на застрояването, което се удостоверявава с подписване на Протокол обр.3;

Процедира преписки за издаване на удостоверения по чл.13, ал.4 и 5 от ППЗСПЗЗ;

Проверява съответствието на част „Геодезия” на инвестиционните проекти със съществените изисквания на закона;

Процедира преписки за въвод във владение на имоти, попадащи в строителните граници;

Процедира преписки за допускане изработването на проекти за изменение на ПУП, когато одобряването им е в правомощията на главния архитект на района;

Процедира преписки за съобщаване и одобряване на проекти за изменение на ПУП, когато е в правомощията на главния архитект на района;

Процедира преписки и изготвя заповеди по чл.16 от ЗУТ;

Участва в организирането и провеждането на обществени обсъждания на проекти за устройствени планове;

Прави справки по регулационните и застроителни планове;

Съобщава проекти за ПУП и заповеди, издадени от главния архитект на Столична община;

Участва в поддържане на архив на подробните устройствени планове и техните изменения;

Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал “Горубляне”, ж.к. “Полигона” и 2 основни промишлени зони – научно-производствена зона „Изток“ и научно-производствена зона „Горубляне“.

           Минимален размер на основна работна заплата за длъжността: 933 лв.

 

Документи за участие в конкурсната процедура:

1.Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавните служители/;

2.Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл.

3.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен .

           4.Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

 

Адрес и електронна поща за подаване на документите:

Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.. Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата на имейл: office@mladost.bg;

Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

 

Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Електронната страница на район”Младост” .

                                            

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

инж. ИВАЙЛО КУКУРИН