СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ22РД09-649/08.09.2022 г. на кмета на район „Младост

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

  1. За длъжността: „Главен експерт“ в отдел “Инвестиции и контрол по строителството”
  2.       Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

– образователно-квалификационна степен: бакалавър;

– професионална област: архитектура, строителство и гео-дезия;

– професионален опит: две години и/или IV младши ранг;

Конкурсът ще се проведе чрез:

  • тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
  • интервю.
  1. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

Осъществява дейности, свързани с контрол по строителството в района, в рамките на предоставените й правомощия.

Преки задължения:

а/ Участва в комисии, назначени със заповед на Кмета;

б/ Организира работата си в района във връзка с провеждане на процедури по чл. 223 от ЗУТ;

в/ Изготвя справки за количества и видове работи, необходими за планиране на средства за извършване на основни ремонти в сгради, общинска собственост.

г/ Изготвя количествено-стойностни сметки за обекти, включени в програмата за основни ремонти на Столична община .

д/ Подготвя документации за провеждане на процедури по ЗОП.

е/ Констатира и организира отстраняването на аварии, възникнали в  сгради, общинска собственост.

ж/ Контролира качеството и количеството на изпълнените СМР.

з/ Подготвя необходимата документация във връзка със спиране на строителството и премахване на незаконни обекти;

Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал “Горубляне”, ж.к. “Полигона” и 2 основни промишлени зони – научно-производствена зона „Изток“ и научно-производствена зона „Горубляне“.

         Минимален размер на основна работна заплата за длъжността: 720 лв.

  1.  4. Документи за участие в конкурсната процедура:

4.1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от На-редбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители;

4.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС.

4.3. Копия от документи за придобита образователно-квалифика-ционна степен.

              4.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

 

  1. Адрес и електронна поща за подаване на документите:

Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.. Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата на имейл: office@mladost.bg;

Краен срок за подаване на документи: четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

 

  1. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или

други съобщения във връзка с конкурса:

–   електронна страница на район”Младост”.