Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

  • Образователно-квалификационна степен – магистър;
  • Професионална област – социални, стопански и правни науки;
  • Професионален опит – 3 години и/или IV младши ранг;
  • Придобита юридическа правоспособност.

Конкурсът ще се проведе чрез:

  • тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
  • интервю.

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

                 Правно обслужване и процесуално представителство на район „Младост“.

Изготвяне на проекти на решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация.

Изготвяне на административни актове и вътрешни правила, свързани с организацията на работа в район „Младост“.

Изготвяне на правни становища, предложения за решения на правни проблеми.

Изготвя договори, заповеди и други актове, свързани с дейността на районната администрация.

Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал “Горубляне”, ж.к. “Полигона” и 2 основни промишлени зони – научно-производствена зона „Изток“ и научно-производствена зона „Горубляне“.

                 Минимален размер на основна работна заплата за длъжността: 933 лв.

 

Документи за участие в конкурсната процедура:

1.Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наред-бата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители/;

2.Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл.

3.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и юридическа правоспособност.

           4.Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

 

Адрес и електронна поща за подаване на документите:

Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.. Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата на имейл: office@mladost.bg;

Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

 

Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Електронната страница на район”Младост” .

                                            

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

инж. ИВАЙЛО КУКУРИН