Всички публикации

Обява за работа за длъжността гл. експерт в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“

 

СО Район Младост набира кандидати за длъжността гл. експерт в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“

Изисквания към длъжността:

 • Образование – висше
 • Образователна степен – магистър
 • Специалност – Водоснабдяване и Канализация
 • Професионален опит – минимум две години стаж по специалността
 • Задълбочени познания по действащата нормативна уредба в областта на инженерната инфраструктура
 • Добра компютърна грамотност(Word, Excel, AutoCAD)
 • Стаж в държавна или общинска администрация е предимство
 • Постоянна работа; Пълно работно време
 • Заплата – от 900 BGN до 1200 BGN

Кратко описание на задълженията от длъжностната х-ка:

 • Съгласува инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура и вътрешни сградни инсталации по част „ВиК“ за строежи, за които районната администрация е в компетенцията да съгласува и одобрява.
 • Съгласува изменения на инвестиционни проекти по време на строителството, на основание чл.154 от ЗУТ, за обекти, за които по компетентност са издадени разрешения за строеж.
 • Изготвя Разрешения за строеж, както и отказва издаването им.
 • Презаверява по компетентност издадени разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура, на които е изтекъл срока по чл.153, ал.2 от ЗУТ.
 • Обявява издадени разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура.
 • Изготвя справки за издадени разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура до СО.
 • Изготвя количествено-стойностни сметки за мрежи и съоръжения и вътрешни сградни инсталации по част „ВиК“ за обекти, включени в програмата за основни ремонти на СО.
 • Поддържа пряка връзка с експлоатационните дружества („Топлофикация София“ ЕАД, „Овергаз мрежи“ АД, „Софийска вода“ АД и др.) относно възникнали проблеми по уличните мрежи.
 • Извършва огледи и изготвя отговори по жалби на граждани относно течове в апартаменти, по общи части на жилищни блокове, съставяне констативни протоколи и съотв. предписания за отстраняването им.
 • Процедира преписки, свързани с учредяване право на преминаване и прокарване на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и за прокарване на временни пътища в имоти – общинска собственост по реда на чл.210 от ЗУТ.

 

На интервю ще бъдат поканени само кандидати, отговарящи на горепосочените изисквания.

Ел.адрес за изпращане на СV: so_mladost@ mail.bg

СV се приема и на място в сградата на СО район „Младост“ , ж.к. „Младост – 3”, ул. „Свето Преображение” № 1, гише 3-4 /Деловодство/.

Лице за контакти:

Инж. Теодора Никленова- началник отдел „ИИБ“ при СО район „Младост“

Тел. 0884917910 , гр. София, ж.к. „Младост – 3”, ул. „Свето Преображение” № 1, ет.2, ст.213.

 

14:10 | 20.10.20 | Всички публикации