СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ23РД09-527/30.08.2023 г. на Кмета на район „Младост

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността: Юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • образователно-квалификационна степен – магистър;
  • професионална област – социални, стопански и правни науки
  • професионален опит – не се изисква;
  • специфични изисквания – юридическа правоспособност.

 

Конкурсът ще се проведе чрез:

  • тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
  • интервю.

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

        Да контролира законното прилагане на нормативните актове и да предлага  решенията за решаване на възникнали казуси в областта на дейността на районната администрация;

Да съобразява за всеки конкретен случай приложението на нормативните документи;

Да осъществява процесуално представителство на кмета на Столична община и кмета на район „Младост” по съдебни дела, като защитава интересите на Столична община и районната администрация „Младост”;

Да изготвя искови молби и жалби срещу съдебни решения по граждански, административни, административно-наказателни и др. дела;

Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал “Горубляне”, ж.к. “Полигона” и 2 основни промишлени зони – научно-производствена зона „Изток“ и научно-производствена зона „Горубляне“.

         Минимален размер на основна работна заплата за длъжността: 780 лв.

Документи за участие в конкурсната процедура:

  1. 1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
  2. 2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС;
  3. Копия от документи за придобита образователно-квалификацион-на степен и юридическа правоспособност.

        

Андрес и електронна поща за подаване на документите:

Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.. Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата на имейл: office@mladost.bg;

Краен срок за подаване на документи: четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други

съобщения във връзка с конкурса:

Електронната страница на район”Младост” .

 

                                        ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

                                        КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

 

                           Арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ